Definisi Bandar

Kawasan yang diwartakan dan tepubina yang bersempadan dengannya yang  terletak dalam  had sempadan bandar dan mengandungi :

• Kawasan petempatan dan kawasan komited yang telah diluluskan;
• Penduduk minimum 10,000 orang;
• Sekurang-kurangnya 60% penduduk bekerja ( berumur 15 tahun dan ke atas) yang  terlibat dalam aktiviti bukan pertanian.;
• Kemudahan-kemudahan perbandaran; dan
• Pusat Pentadbiran Daerah.